هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با چگونگی ظهور اسلام

اهداف جزئی:آشایی با نحوه زندگی مردم عربستان

آشنایی با موقعیت جغرافیایی کشور عربستان

آسنایی با دوران کودکی و نوجوانی پیامبر

آشنایی با بعثت پیامبر

برای تدریس این درس از روش قصه گویی هم میتوان استفاده کرد،همچنین استفاده از نرم افزار چهارده معصوم  و کتاب داستان قصه های پیامبران(داستان زندگی حضرت محمد(ص))جهت تکمیل اطلاعات دانش آموزان مفید می باشد.