هدف کلی : دانش آموزان با وسایل کمک آموزشی جغرافیا آشنا شوند.

بررسی تصاویر:

تصویر صفحه 6:در این تصویر تعدادی از وسایل کمک آموزشی آورده شده است.(از جمله:کره جغرافیایی-نقشه-فیلم-کتاب و اطلس و تصاویر)

مفاهیم اساسی:

نقشه: نقشه تصویر قائم عوارض سطح زمین است بر روی صفحه ای افقی که پدیده های سطح زمین به طور یکسان در آن کوچک شده باشد به عبارت دیگر ، نقشه وسیله ای است که عوارض مرئی و نامرئی سطح زمین را با دقت هندسی و ریاضی در یک مقیاس کوچکتر نسبت به سطح زمین نمایش می دهند . مقصود از عوارض مرئی ، پستی و بلندی ها ، شهر ها ، جاده ها و نظایر آنهاست و هدف از عوارض نامرئی آن قسمت از اطلاعات است که به طور عینی بر روی زمین نمی توان دید نظیر منحنی های میزان و اسامی مناطق مختلف.

کره زمین: زمین کره‌ای است که روی آن زندگی می‌کنیم. بنا به باورهای دینی از خاک آن آفریده شده‌ایم و روزی دوباره به خاک آن باز می‌گردیم. این کره خاکی یکی از نه سیاره منظومه شمسی است که مانند سایر سیارات در مداری به دور خورشید می‌گردد. زمین سیاره‌ای منحصر بفرد در منظومه شمسی است که در آن آب و اکسیژن و نیتروژن که برای حیات ضروری‌اند، وجود دارد