هدف کلی درس:دانش آموزان با نواحی مختلف آب و هوای ایران آشنا شوند.

اهداف جزیی:آشنایی با آب و هوای ناحیه خزری

آشنایی با آب و هوای ناحیه کوهستانی

آشنایی با آب و هوای ناحیه گرم و خشک

آشنایی با مشاغل مردم ساکن در مناطق مختلف آب و هوایی

مفاهیم اساسی:

آبرفت: رودخانه رسوباتی را که با خود حمل می کند، در بسترش یا در زمان طغیان در محدوده بلافصل آن بر جای می گذارد. رسوبات بر جای گذرده شده توسط رودخانه در خشکیها را آبرفت می نامند.

بررسی تصاویر :

تصویر صفحه 37:این تصویر نشان دهنده مناطق مختلف کشورمان ایران است که به کمک آدمک ها آب و هوای هر منطقه به صورت عینی به دانش آموزان نشان داده شده است.در این تصویر به عنوان نمونه در هر منطقه نام یک شهر و محل آن نشان داده شده است.

نمودار صفحه 38:در این صفحه میزان بارش در سه شهر از ناحیه های مختلف رسم شده است که این کار مقایسه را برای        دانش آموزان آسان می کند.نکته قابل توجه برای معلمان این است که مقیاس درجه بندی نمودار بارش بندر انزلی با دو نموداردیگر یکسان نیست.

نمودار صفحه39:نمودارهای این صفحه دمای شهرهای مناطق مختلف آب وهوای را نشان می دهد که این کار مقایسه را برای 

دانش آموزان آسان می کند.

تصاویر صفحه 40:در این صفحه از کتاب به پوشش گیاهی،کوه ها،شیروانی بودن سقف خانه ها،مزارع چای به عنوان یکی از محصولات کشتورزی این منطقه و پوشش زنان درناحیه خزری اشاره شده است.

تصاویر صفحه 41: در این صفحه از کتاب به شغل مردم ساکن درناحیه کوهستانی،نوع پوشش آنها و زندگی عشایری و کوچ عشایر ،همچنین نوع پوشش گیاهی این ناحیه اشاره شده است.

تصویر صفحه42:این تصویر نشان دهنده نوع پوشش گیاهی، نوع خاک و آفتاب سوزان ناحیه گرم و خشک است.

پاسخ پرسش ها:

پاسخ پرسش1)ناحیه گرم و خشک ،ناحیه خزری

پاسخ پرسش2)زیرا در این ناحیه باران فراوان می بارد و گرما و سرمای شدید وجود ندارد.(ص40)

پاسخ پرسش3)به دلیل اینکه دمای دامنه کوه ها برای رشد گیاه مناسب تر است و برف هایی که زمستان روی کوه ها جمع می شوند در تابستان آب می شود و آب مورد نیاز برای رشد گیاهان را فراهم می کند.

روش تدریس پیشنهادی برای تدریس این درس:روش جستجوی موقعیت