هدف کلی:دانش آموزان با زندگی روستایی آشنا شوند.

اهداف جزیی:آشنایی با مشاغل مردم روستا

آشنایی با جمعیت روستا وروابط میان آنها

آشنایی با چگونگی مدارس روستایی

آشنایی با وظایف دانش آموزان روستا

آشنایی با خدمات جهاد سازندگی برای روستاییان

مفاهیم اساسی:

روستا: در ایران، ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده‌است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده‌است.

خویشاوند:در جوامع انسانی پیوند های ژنتیکی یا سببی را خویشاوندی می نامند.

جهادسازندگی: هنگامی که نهاد جهاد سازندگی تشکیل شد، جامعه ایران امیدوار و مشتاق، منتظر بروز تحولاتی شگرف در عرصه تولید، سازندگی، فقرزدایی و رفع محرومیت بود. بسیاری از نیروهای جهاد سازندگی، از اعضای بسیج هم بودند، که با داعیه تشکیل ارتش بیست میلیونی شکل گرفته بود. جهاد به سرعت توسعه یافت و به همکاری با سازمانهای متعدد و متنوع پرداخت. این نهاد ابتدا به روستاها رفت و مسئولیت احیای روستاهای رو به موت را بر عهده گرفت. از طرحهای لولهکشی آب و برقرسانی گرفته تا توسعه جاده‌های خاکی، راه‌سازی و احداث مدرسه و حمام و درمانگاه و حتی قبرستان و غسالخانه! بدین ترتیب به تدریج تعداد زیادی از این گونه پروژه‌ها در چارچوب وظایف تعریف نشده جهاد سازندگی تعریف شد.

انقلاب اسلامی : انقلاب اسلامى مفهومى گسترده تر از آن چه در تعریف انقلاب گفته مى شود، دارد; زیرا با این که بسیارى از تعریف ها مى تواند بر انقلاب اسلامى منطبق باشد، ولى در تحلیل نهایى نمى تواند جامع و مانع باشد.

معمولا در فرهنگ هاى سیاسى و علوم سیاسى، انقلاب را به یکى از دو صورت زیر تعریف مى کنند:

 1-سرنگونى نظام اجتماعى کهنه و فرسوده و جاى گزینى آن با نظام اجتماعى نو و پیشرفته

2-سرنگونى حکومت طبقه یا طبقه هاى رو به زوال و واپس گرا و جاى گزینى آن با نظام اجتماعى جدید و پیشرو، و حکومت طبقه و یا طبقه هاى پیشرو و بالنده.

)www.tebyan.net(

 

بررسی تصاویر:

تصویر صفحه 120:این تصویر نشان دهنده شکل خانه های روستایی و کوچه های روستا است.همچنین نزدیکی خانه های روستا به مزارع کشاورزی را نشان می دهد.

تصویر صفحه 121:این تصویر ماشین آلات کشاورزی،محصولات کشاورزی،نزدیکی خانه های روستاییان به مزارع کشاورزی و همکاری بانوان در کار کشاورزی را نشان می دهد.

فعالیت در کلاس (صفحه 122):

پاسخ پرسش 1: روستاییان کوچ نمی کنند و یک جا نشین هستند ولی ایل و عشایر برای یافتن چراگاه کوچ می کنند.مردم روستا در خانه زندگی می کنند ولی مردم ایل و عشایردر چادر زندگی می کنند.شغل روستاییان کشاورزی و دامچروری است در حالی که شغل عشایر بیشتر دامپروری است.

پاسخ پرسش2: به دلیل عدم وجود کارخانه های صنعتی و وسایل نقلیه و وجود گیاهان و درختان که به پاکیزگی هوا کمک می کنند.

پرسش(ص122):

پاسخ پرسش1:زیرا جمعیت روستا از شهر کمتر است.

پاسخ پرسش2:  دانش آموزان روستایی علاوه بر درس خواندن در کشاورزی و دام پروری به پدر و مادر خود کمک می کنند.

پاسخ پرسش3:جهادسازندگی در یشتر روستاها مدرسه ، حمام،مسجد وخانه بهداشت ساخته و آب آشامیدنی فراهم کرده است.

روش تدریس پیشنهادی برای تدریس این درس:روش گرد علمی