هدف کلی:آشنایی با یکی دیگر از کشورهای همسایه ایران (جمهوری آذربایجان)

بررسی تصاویر:

تصویر صفحه 33:این نقشه دانش آموزان را با وسعت،نواحی آب و هوایی،شهر های بزرگ و معروف،رودها و دریاچه ها،دو قسمتی بودن جمهوری آذربایجان و همسایه های کشور آذربایجان آشنا می کند.

مفاهیم اساسی:

جمهوری: جمهوری به معنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم است. کلمه جمهوری شکل حکومت را مشخص می‌کند. حکومت جمهوری یعنی حکومتی که حق انتخاب با همه مردم است قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه دارای این عقیده یا آن عقیده باشند فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است نه چیز دیگر.

)daneshnameh.roshd.ir(

توتون: نوعی ماده مخدر است