هدف کلی :آشنایی با قاره های جهان

بررسی تصاویر :

تصویر صفحه 59:این نقشه دانش آموزان را با قاره و اقیانوس های جهان آشنا می کند.در این نقشه توجه دانش آموزان را باید با موقعیت و مکان های قاره ها و اقیانوس های جهان نسبت به یکدیگر جلب کرد.

مفاهیم اساسی:

قاره : قاره واژه ی عربی و به معنی برٌ یا خشکی است.

بر اساس تعریف علمی قاره ،توده های بزرگ و شکسته شده ناشی از پوسته زمین که دارای جغرافیای

خاص و وحدت طبیعی باشد ،یا به زبان ساده تر به خشکی های بسیار بزرگی که در میان اقیانوس ها

سر از آب بیرون آورده اند ، قاره می گویند.

)ilkhany.blogfa.com(

اقیانوس: اقیانوس واژه گرفته شده از یونانی است. به معنی دریای بسیار بزرگ(بحرالمیت) .

قسمت های وسیع آبی رنگ روی کره جغرافیایی را اقیانوس ها تشکیل داده اند. در واقع اقیانوس ها و

دریاها بخش های فرورفته و چاله های بزرگ سطح زمین اند که از آب پر شده اند. بیش از 90% آب زمین

 و سه چهارم تمام کره زمین را اقیانوس ها تشکیل داده اند.

)ilkhany.blogfa.com(