ترکمنستان

آشنایی با کشور ترکمنستان

آشنایی با پایتخت ترکمنستان

آشنایی با محصولات ترکمنستانَ

آشنایی با آب وهوای ترکمنستان

آشنایی با دین و زبان ترکمنستان

آشنایی با صنایع کشور ترکمنستان

پرسش ها

چرا کشور ترکمنستان از صادر کنندگان پوست و قالی می باشد؟

چون مهم ترین محصول این کشر پنبه است واین کشور در این زمینه بسیار موفق می باشد.