اهداف کلی:آشنایی با وظایف افراد در جامعه اسلامی

اهداف جزیی:

آشنایی با احساس مسئولیت فرد/احترام به یکدیگر براساس محبت و صمیمیت/بیزاری و نفرت از دشمنان جامعه اسلامی/حفظ پاکیزگی خود و محیط زندگی/صرفه جویی و اسراف نکردن به عنوان وظایف فرد در جامعه اسلامی./آشنایی با مسئولیت داشتن افراد درقبال رفتار دیگران با عنوان وظیفه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر

مفاهیم کلیدی:

مسئولیت:مسوول ( مسئول ) بودن موظف بودن به انجام دادن امری .

امر به معروف و نهی از منکر:

امر معروف
  • 1 - (مصدر) فرمودن دستور دادن مقابل : نهی . 2 - ( اسم ) فرمان حکم فرمایش . جمع : اوامر . 3 - کار شائ ن. جمع : امور. 5 - دستور دادن اجری کاری است و آن بر دو قسم است : امر حاضر دال بر فرمودن کاریست بمخاطب (دو م شخص ). مفرد امر حاضر غالبا همان ریش. فعل است. امر حاضر دو صیغه دارد : مفرد جمع : کن کنید و غالبا با (ب) استعمال میشود : بخوان بخوانید . توضیح : منفی امر را (نهی ) گویند . امر غایب دال بر فرمودن کاریست بغایب (سوم شخص ) و آن با افزودن (د) و سوم شخص مفرد و(ند) ( سوم شخص جمع ) بمفرد امر حاضر ساخته شده : سوزد سوزند و غالبا با (به ) استعمال شود : برود بخوانند . 6 - عالم امر . آفرینش بر دو نوع است : ملک و ملوک و آنرا خلق و امر گویند : در قر آن آمده . الاله الخلق و الامر (سور. اعراف آی. آی. 53) عالم امر عبارت از ضد اجساد و اجسام است که قابل مساحت و قسمت و تجزی نیست : ( آنکه با شارت امر (کن ) بی توقف در وجود آمد .) (مرصاد العباد) یا امر مشترک . یا امر و نهی . 1 - فرمودن و باز داشتن کسی را از کاری .2 - امر بمعروف و نهی از منکر . 3 - دستور دادن . 3 - دستور دادن . 4 - فعل امر و فعل نهی . یا امر خیر. 1 - کار خیر . 2 - عروسی . یا امر معروف امر بمعروف .امر کردن بکارهای نیک که در اسلام معروف شناخته شده مانند نماز و روزه و حج و زکات و غیره .

احترام:حرمت‌داشتن, گرامی‌داشتن, بزرگ‌داشتن, بزرگ داشت1 - ( مصدر ) حرمت داشتن بزرگ داشتن . 2 - ( اسم ) حرمت پاس بزرگداشت

صرفه جویی:- اندازه نگاه داشتن در خرج پس انداز کردن اقتصاد . 2 - پس انداز . یا صندوق صرفه جویی . حسابی که مردم به توسط آن گاه گاه به عنوان صرفه جویی در آن ذخیره کنند .

اسراف: - ( مصدر ) گزاف کاری کردن در گذشتن از حد میانه . 2 - تلف کردن مال ولخرجی کردن . 3 - ( اسم ) فراخ روی فراخ رفتاری افراط تبذیر . 4 - ولخرجی تبذیر .