درس 2:جمعیت ایران

 

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با مفهوم جمعیت

بررسی تصاویر:

تصویر صفحه 5:این تصویر گوشه ای از تجمع مردم را نشان می دهد که در این تجمع از اقشار مختلف جامعه حضور دارند و وحدت را نشان می دهد.

نمودار صفحه 5:این نمودار رشد جمعیت را در سال های مختلف نشان می دهد.این نمودار به دانش آموزان توان مقایسه راحت و آسان میزان رشد جمعیت در سال های مختلف را می دهد.

تصویر صفحه 7:این نقشه پراکندگی جمعیت در ایران را نشان می دهد.با توجه به این نقشه دانش آموزان باید به این برسند که در مناطقی که آب و هوای بهتر و خاک حاصلخیز تر دارد جمعیت بیشتری ساکن هستند.

مفاهیم اساسی:

/ 0 نظر / 48 بازدید