طلوع خورشید اسلام در ایران

هدف کلی:آشنایی با حکومت ساسانیان و ورود اسلام به ایران.

هدفهای جزئی:آشنایی با پادشاه ایران،خسروپرویز.آشنایی با حکومت ساسانیان،چگونگی ورود اسلام به ایران،چگونگیسقوط حکومت ساسانیان.

مفاهیم اصلی:

ساسانیان:نام خاندان شاهنشاهی ایرانی است که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بر ایران فرمانروایی کردند؛ بنیان این شاهنشاهی یکپارچه را اردشیربنا کرد. شاهنشاهان ساسانی ریشه‌شان از استان پارس بود

مالیات :عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود .

پایتخت:شهری که مرکز سلطنت یا دولت باشد

تیسفون:پهلوی ته سی فون معرب آن طیسفون معجم البلدان تیسفون پایتخت دولت شاهنشاهی و مقر شاهنشاه ایران در عهد ساسانی بود

عدالت:عادل‌بودن, انصاف‌داشتن, دادگربودن, دادگری

تصاویر:خط آرامی

 

 

تصویر بالا:نمونه ای از خط دوره ی ساسانیان

سوال:

به نظر شما چرا سپاهیان ساسانی باوجود تعداد بیشتر وتجهیزات پیشرفته تر از سپاه اسلام شکست خوردند؟ چون مسلمانان  به خداوند ایمان داشتند وتوانستند بر دشمن پیروز شوند.

/ 0 نظر / 39 بازدید