خانواده

هدف کلی درس:

اشنایی با خانواده

هدف های جزیی درس:

اشنایی با چگونگی تشکیل خانواده

اشنایی با نقش پدر و مادر

اشنایی با خانواده های کم جمعیت و پر جمعیت

اشنایی با مشکلات خانواده های پر جمعیت

کلمات کلیدی:

خانواده:

 در جوامع انسانی به پیوندهای ژنتیکی (خونی) یا سببی (از راه ازدواج بستگان دیگر، یا بر اساس تعلق به گروهی خاص و قبول پایگاه اجتماعی خاص خویشاوندی می‌گویند.

تحلیل تصاویر:

 

تصویر ص 108:اعضای خانواده شامل پدر و مادر،2 فرزند و پدر بزرگ را در حین خوردن صبحانه نشان می دهد.

گفت و گو در کلاس:

اکنون که نیازهای گوناگون خانواده را می شناسید ،بگویید که بر طرف کردن نیاز های یک خانواده کم جمعیت مشکل تر است یا پر جمعیت؟چرا؟

پر جمعیت چون به پول ،مکان و لباس بیشتری نیاز است.

 پرسش:

2-خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند.؟مسکن،خوراک،پوشاک،نیاز به محبت،و مراقبت

3-سه نمونه از مشکلاتی را که خانواده های پر جمعیت با ان ها رو به رو می شوند بگویید.هزینه زندگی با توجه به نیاز بیشتر به خوراک ،پوشاک،مسکن و ... بیشتر می شود.توجه والدین به فرزندان کم تر می شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید