دریاها و دریاچه های ایران

هدف کلی: آشنایی با دریاها و دریاچه های مهم ایران

هدفهای جزئی: آشنایی با دریای خزر و اهمیت آن، آشنایی با خلیج فارس و دریای عمان، آشنایی با مفهوم جزیره، آشنایی با بنادر ایران ، آشنایی با دریاچه های ایران

مفاهیم اصلی:

جزیره: قطعه ‌زمین ‌در وسط دریا که ‌از هر طرف آب آنرا احاطه, کرده‌باشد.

بندر:جائی‌درکناردریاکه‌محل‌توقف‌وبارانداختن یا, بارگیری‌کشتی‌هاباشد, وهرشهری‌که‌کناردریاباشد.

اسکله:توقفگاه‌کشتی‌درکناردریا, باراندازکشتی‌ها, جائی‌که‌ازکشتی‌پیاده‌می‌شوندیابارگیری‌کنند.

تصویر اول(صفحه ۴۴):نقشه دریاها و دریاچه های ایران را نشان می دهد.

تصویر های (صفحه۴۵):١-کشورهای اطراف دریای خزررا نشان می دهد. ٢-صید ماهی در دریای خزر به خصوص صید ماهی خاویار را نشان می دهد.

تصاویر (صفحه۴۶):١-نقشه خلیج فارس و دریای عمان را نشان می دهد.٢-میگو که یکی از محصولات خلیج فارس و دریای عمان است را نشان می دهد.٣-جزیره را با توجه به تعریف آن (یک خشکی در میان آب)نشان می دهد.

تصاویر(صفحه ۴٧):١-جزیره کیش را نشان می دهد که در میان آبهای خلیج فارس و دریای عمان است.٢- دریا وساحل که در آن مردم مشغول شنا هستند را نشان می دهد.

تصاویر(صفحه۴٨):استخراج نفت در خلیج فارس را نشان می دهد که به کشورهای دیگر هم صادر می شود.٢- تخلیه بار در بندر خرمشهر را نشان میدهد چون بندر خرمشهر یک بندر بازرگانی است.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید