درس2:چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟

 

هدف کلی : دانش آموزان با وسایل کمک آموزشی جغرافیا آشنا شوند.

بررسی تصاویر:

تصویر صفحه 6:در این تصویر تعدادی از وسایل کمک آموزشی آورده شده است.(از جمله:کره جغرافیایی-نقشه-فیلم-کتاب و اطلس و تصاویر)

مفاهیم اساسی:

/ 0 نظر / 545 بازدید