کدام کشور ها با کشور ایران همسایه اند؟

هدف کلی:

آشنایی با نام و موقعیت کشور های همسایه ایران

اهداف جزئی:

اشنایی با همسایه های شرقی/جنوب شرقی/شمال شرقی/شمال غربی/غربی ایران

آشنایی با کشور هایی که بیشترین و کمترین مرز مشترک با ایران را دارند./آشنایی با ویژگی های خاص مردمانی که در هرکشور همسایه زندگی می کنند./مقایسه وسعت کشور ایران با کشور های همسایه و با کشور های ترکیه و پاکستان

مفاهیم کلیدی:

همسایه:کسی‌که‌درجوارخانه‌پهلوی‌خانه‌اوزندگی‌نماید

کشور:سرزمین‌پهناورکه‌شامل‌چنداستان‌باشدومردم آن‌مطیع‌یک‌دولت‌باشند, اقلیم, مملکتترجمه اقلیم است که یک حصه از هفت حصه ربع مسکون باشد. چنانکه گویند کشور اول و کشور دوم یعنی اقلیم اول و اقلیم دوم و هر کشوری بکوکبی تعلق دارد کشور اول که اقلیم اول باشد بزحل و آن هندوستان است دوم بمشتری و آن چین و ختاست سوم بمریخ و آن ترکستان باشد چهارم ب آفتاب و آن عراق و خراسان است . پنجم بزهره و آن ماورائ النهر است ششم بعطارد که روم باشد. هفتم بقمر که آن اقصای بلاد شمال است . کشخر . اقلیم

آداب و رسوم:

رسوم

  • جمع‌رسم
  • ( اسم ) جمع رسم 1 - آیین ها قواعد قوانین . 2 - عادات . 3 - دستورها ترتیبات . 4 - حصه ها بهره ها . 5 - عوارض باج و خراج . 6 - وجوهی که از طرف مستوفیان دیوانی از عارضان و ارباب حقوق گرفته میشد جمع رسومات .
  • تیغی از پیغامبر صلوات الله علیه

آداب

  • ( اسم ) جمع : ادب : رسوم عاداب روشهای پسندیده .
  • رسوم
/ 0 نظر / 276 بازدید