درس 4 جامعه اسلامی بعد از پیامبر:

مفاهیم اساسی:

خلافت:مقامی است که سالک بعد از قطع مسافت و رفع بعد میان خود و حق بر اثر تصفیه و تجلیه و نفی خاطر و خلع لباس صفات بشری از خود و تعدیل و تسوی. اخلاق و اعمال و جمع آن منازل که ارباب تصفیه معلوم کرده اند و طی منازل سائرین و وصول بمبدائ حاصل کرده باصل و حقیقت و اصل گشته سیرالی ا... و فی ا... تمام شده و از خودی محو و فانی و ببقای احدیت باقی گشته آنگاه سزاوار خلافت است . یا خلاف الهی . مقام نفوس کامله انسانی است .

مسلمان:پیرودین‌اسلام, کسی‌که‌دین‌اسلام‌دارد

جانشین:کسی‌که‌بجای‌دیگری‌بنشیندوکارهای‌اوراانجام‌دهد, خلیفه, قائم‌مقام, ولیعهد

حاکم:فرمانده, فرمانروا, فرماندار, قاضی, داور

پرسش ها صفحه 89:

ج1-به خاطر جانشینی آن حضرت اختلاف ایجاد شده بود.

ج2-بیعت یعنی با کسی پیمان ببندند و از دستوراتش اطاعت کنند.

ج3-برای جلوگیری از ایجاد اختلاف بین مسلمانان.

ج4-در زمان خلافت عمر.

میرجلیلی

 

 

/ 1 نظر / 130 بازدید

خوب نبود باعث تنبلی می شودv[لبخند]