درس ششم :زندگی شهری

هدف کلی:آشنایی با زندگی شهری

هدفهای جزیی:آشنایی با قرار گرفتن مغازه ها و فروشگاهها و بیمارستانها و کارخانه ها در قسمتهای مختلف شهر

آشنایی با شهرداری و وظایف آن

مفاهیم کلیدی:

شهرداری: اداره ای که در هر شهر برای پاکیزه نگاهداشتن خیابانها و کوچه ها و مواظبت باغها و پارکها و تامین روشنایی و تقسیم آب و غیره دایر است و تحت نظر انجمن شهر و شهردار باجرای وظیفه خود می پردازند و آن از ادارات وزارت کشور محسوب می گردد.

رفتگر:مامورشهرداری‌که‌کارش‌روفتن‌وجاروب‌کردن‌خیابان

 

/ 0 نظر / 38 بازدید