مدرسه

هدف کلی:آشنایی با مدرسه

هدفهای جزئی:آشنایی با محیط مدرسه،آشنایی با وظایف هریک از افراد در مدرسه.

مفاهیم اساسی:

تعلیم وتربیت:علم‌یاهنری‌رابکسی‌یاددادن, کسی‌راچیزی آموختن

ناظم: کسی که تحت ریاست رئیس یا مدیرموسسه یامدرسه ای رااداره کند:[

معلم: تعلیم دهنده آموزنده ،عالم و فیلسوفی که جامع علوم عصر و واضع بخشی از دانشها باشد

مدیر:اداره‌کننده, گرداننده, کسی‌که‌کاری رااداره‌کند

تصاویر:

تصویر یک:دانش آموزان پسر که معلمشان مشغول آموزش درس به آنهاست.

تصویر دو:دانش آموزان پسر که معلمشان مشغول آموزش درس به آنهاست.

تصویر سه:دانش آموزان کار گروهی انجام می دهند وگروهها باهم مشورت می کنند.

تصویر چهار:دانش آموزان مشغول نسب روزنامه دیواری هستند وباهم همکاری می کنند.

سوال:

هدف شما ازآمدن به مدرسه چیست؟ باسواد شدن- خدمت کردن به جامعه

/ 0 نظر / 16 بازدید