بهشت زهرا

هدف کلی:آشنایی با اسلام و شهدا

هدف جزئی:١.آشنایی با مقام شهدا٢.آشنایی با شهدای والا مقام٣.شناختن آرمان های نظامی۴.شناختن مرتبه ومقام امام خمینی"ره"

مفاهیم اساسی:

آرامگاه

1 - جای آسایش محل آرام . 2 - خانه مسکن منزل . 3- وطن موطن . 4 - آبادی آبادانی

-شهدا

-انقلاب

 - ( مصدر ) برگشتن از حالی بحالی دگر گون شدن. 2- زیر و رو شدن وا گردیدن بر گشتن

-حرم

-زیارت

-بهشت زهرا

-مزار

-پرچم

تحلیل تصویر:

حرم امام خمینی و احترام گذاشتن به مقام امام خمینی به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی که شکوه خاصی دارد.جمعیت زیادی برای زیارت می آیند.

ج١.به نظر شما چگونه راه امام خمینی را ادامه داد؟رفتار و کردار ایشان را الگوی زندگی خود قرارداد.

/ 0 نظر / 18 بازدید