درس 9 (ارمنستان)

مفاهیم اساسی:

جمهوری:رژیم‌وطرزحکومت‌که‌بجای‌پادشاه‌یک‌تن‌ازطرف‌مردم, کشورانتخاب‌میشودبرای‌مدت‌معین‌ورئیس‌جمهورگوین

ارمنستان:ناحیه ای در آسیای غربی از شمال به گرجستان از مشرق به بحر خزر از جنوب به دره علیای دجله و از مغرب بدره فرات غربی یا قره سو محدود است . ارمنستان نجدی است کوهستانی و گود - ترین نقطه آن دریاچه [ وان ] می باشد . ارمنستان در دوره قبل از اسلام مدتها جزو ایران گاه جزو امپراتوری روم محسوب میشد . بعدها مستقل گردید و سپس به بخش بین عثمانی روسیه و ایران تقسیم شد . از 1918 تا 1921 م . مجددا استقلال یافت و سپس قسمتی از آن تسلط ترکان و قسمتی تحت تسلط روسها در آمد . جمعیت آن قریب 3/000/000 تن است . قسمت شمالی جمهوری است شوروی جزو اتحاد جماهیر شوروی روسیه ( 1936 م . ) دارای 1/768/000 سکنه . پایتخت آن اریوان است .

دریاچه:دریای‌کوچک‌که‌ازهرطرف‌خاک‌بر آن‌احاطه‌کرده‌باشد.

ارتفاع:بلندشدن, بالارفتن, بر آمدن, بلندی‌گرفتن, بلندکردن, برداشتن, بالارفتگی, بلندی, برداشت, برداشت حاصل زراعت

رود ارس:کنایه از رود ارس که در سرحد شمالی ایران جاری است .

ارمنی: قوم ارمن 2 - زبان و خط مردم ارمنستان .

بررسی تصاویر:

صفحه38:نقشه کشور ارمنستان را نشان میدهد و دریاچه سوان  که بزرگترین دریاچه آن است .و پایتخت آن بخوبی نشان داده شده است در کنار نقشه راهنمای نقشه وجود دارد.

صفحه39:دریاچه سوان در ارمنستان و ساحل سنگی زیبای آن نشان داده شده است.درپایین این تصویری از یک کلیسا آمده است.

صفحه 40:شهر ایروان و بازار ارمنستان نشان داده شده است.

میرجلیلی

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
زهرا

عالی عزیزم [تایید] فقط نوع خط نوشته هات عوض شه خیلی بهتر می شه[لبخند]