نقشه چیست؟

هدف کلی :آشنایی با نقشه

اهداف جزئی:آشنایی با عکس های هوایی،آشنایی با چگونگی عکسبرداری از زمین در نماهای مختلف،آشنایی با راهنمای نقشه

مفاهیم اساسی:نقشه،عکس هوایی، راهنمای نقشه

تصاویر:

تصویر یک:نمای یک فنجان،کفش،ماشین از بالا نشان می دهد.

تصویردو:دید پرنده ازیک شهر ازبالا.

تصویرسه:نمای یک خانه از بالا را نشان می دهد.

تصویر چهار:چگونگی عکس برداری ازیک منطقه به وسیله هواپیما

/ 0 نظر / 23 بازدید