درس2:پیدایش روستا

تاریخ درس2

پیدایش روستا ها

 

 هدف کلی : آشنایی با چگونگی پیدایش روستا

 

 

 

اهداف جزئی:

آشنایی با

 برخی حیوانات اهلی و فواید آنها

وظیفه ی زنان و مردان در زندگی های نخستین

چگونگی شکل گیری شغل کشاورزی

محل های ساکن شدن انسان ها در زمان های گذشته

دلیل ساکن شدن انسان ها در کنار رودها

لوازمی که انسان های اولیه در ساخت خانه استفاده می کردند.

به چه دلیل انسان ها خانه هایشان را نزدیک یکدیگر ساختند

 

گفت وگو در کلاس

به نظر شما اهلی کردن حیوانات چه کمک هایی به انسان کرد؟

انسان ها در شکار از آن ها استفاده می کردند(سگ)

از گوشت حیواناتی مثل گوسفند ،گاوو پرندگان برای تأمین غذای خود ،واز پشم وپوست آنها برای لباس و… استفاده می کردند

 

تصویر صفحه ی75

آشنایی با ابزار سنگی اولیه که انسانها برای کشاورزی و آرد کردن گندم وجو به کار می بردند.

تصویر صفحه ی76

آشنایی با کشاورزی انسان های اولیه،ابزار کشاورزی،لباس آن ها

تصویر صفحه ی77

آشنایی با نحوه ی ساختن خانه و ابزاری که استفاده می کردند.

 

 

مفاهیم اصلی

روستا :در ایران، ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده‌است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند.

پناهگاه :پناهگاه حیات وحشبه محدوده ای از منابع طبیعیکشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستاناطلاق می شود که دارایزیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اقلیمیخاصی برای جانوران وحشیبوده وبه منظور حفظ و یا احیاءاین زیستگاههاتحت حفاظت قرار می گیرد.

 

 

چشمه :هرگاه آبهای زیرزمینی از راههای طبیعی به خارج راه پیدا کنند چشمه ها را تشکیل میدهند. بعضی از چشمه ها برای چشمه با تمام سال و بعضی ها برای مدت کوتاه و یا بطور متناوب جاری هستند چشمه ی آب گرم

 

 

؟پرسش

1-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

با رواج کشاورزی مردم در کنار رود ها وچشمه ها خانه های دائمی ساختند و در یک جا ساکن شدند.

2-نخستین روستا ها چگونه به وجود آمدند؟

چون مراقبت از مزرعه ها و کار کشاورزی به تن هایی ممکن نبود پس آن ها خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند و به این ترتیب اولین روستا ها به وجود آمد.

3-جمله ی صحیح را با حرف (ص)و جمله ی غلط را با حرف (غ)مشخص کنید.

-با رواج کشاورزی ،مردم در شهر ها خانه های دائمی ساختند(  غ   )

-انسان ها برای مراقبت از زمین های کشاورزی ،خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند( ص  )

(نیازی)

/ 0 نظر / 562 بازدید