ساسانیان

 

ساسانیان

 

هدف کلی:آشنایی با حکومت ساسانیان

اهداف جزئی

آشنایی با

چگونگی تشکیل حکومت ساسانیان

سقوط اشکانیان

دین رسمی دوره ی ساسانیان

سه پایه ی اصلی دین زردشت

سومین حکومت ساسانی (اردشیر)

پایتخت حکومت ساسانی

کتاب مقدس زردشتیان

پادشاهی خسرو انو شیروان

شاپور اول واقدامات او

برخی از کارهایی که انوشیروان پادشاه ساسانی انجام داد

برخی مشاغل مهم دوره ی ساسانیان

پیشرفت هنر در دوره ی ساسانیان(معماری وسنگ تراشی)

طبقات مختلف مردم در دوره ی ساسانیان

در طبقه ی بزرگان چه کسانی بودند

درطبقه ی مردم معمولی چه کسانی بودند.

امتیازات طبقه ی بزر گان

 

تصاویر صفحه ی 101

آشنایی با طاق کسرا یا ایوان مداین یکی از بناهای با شکوه دوره ی ساسانی، در این دوره ،ساختن ایوان در بناها رواج یافت.

 

 

 

آشنایی با قلمرو ساسانیان

 

 

تصاویر صفحه ی 102

تصویر اول :

آشنایی با شکل  سکه ی زرین شاپور اول ساسانی

 

 

تصویر دوم:

امپراتور روم در مقابل شاپور اول زانو زده وتسلیم شده است

 

تصویر سوم:

صحنه ی تسلیم شدن امپراتور روم در مقابل شاپور اول پادشاه ساسانی که بر بدنه ی کوهی در فارس (نقش رستم )حک شده است.

 

 

 

 

 

مفاهیم اصلی

اوستا:اوستا، نام کتاب دینی زردشتیان و شاید یکی از آثار و قدیمی ترین اثر مکتوب ایرانیانو موضوع های اخلاقی و دینی و داستانهای ملی، این کتاب در قدیم ظاهرا بسیار بزرگ بودو آن گونه که در روایات اسلامی آمده، بر روی 12000 پوست گاو نوشته شده بود کهاسکندر رومی، بخش علمی آن را به یونانی ترجمه، و بقیه را پراکنده و سوزاند

دین :دین، عقاید و دستورهای علمی و اخلاقی ای است که پیامبران از طرف خدا برای راهنماییو هدایت بشر آورده اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها سبب خوشبختی انسان دردو جهان است.

کاخ:                                                                                            

 

معماری:واژه « معماری » در زبان عربی از ریشه ی « عمر » به معنای عمران و آبادی و آبادانی است و « معمار » ، بسیار آباد کننده.

 

 

 

گفت وگو در کلاس

به نظر شما در جنگ های طولانی ایران و روم ،کدام گروه از مردم بیشتر آسیب می دیدند ؟چرا؟

طبقه ی مردم معمولی،چون آن ها سپاه پیاده را تشکیل می دادند.

 

؟پرسش ها

اردشیر که بود وچه کرد؟

نوه ی ساسان بود که در فارس حکومت می کرد .او در جنگ با اشکانیان پیروز شد و به تدریج سراسر ایران را گرفت .آن گاه خود را شاه خواند و حکومتی به وجود آوردکه به نام جدش ساسانیان نامیده شد.

2-سه پایه ی اصلی دین زردشتی پندار نیک ،گفتار نیک،و.......است.

کردار نیک

 

3-در زمان ساسانیان ،مردم ایران به چند طبقه تقسیم می شدند؟

دو طبقه

4-عبارت صحیح را با حرف(ص)وعبارت غلط را با حرف (غ)مشخص کنید .

-اردشیر دین زردشتی را دین رسمی کشور کرد.(  ص  )

-پایتخت ساسانیان ،شهر صد دروازه بود.(   غ )

-طبقه ی بزرگان ،مالیات می پرداختند و در موقع جنگ،سپاه پیاده را تشکیل می دادند.(   غ )

فعالیت در کلاس

با راهنمایی معام بگویید:هم اکنون خرابه های طاق کسرا در کدام کشور قرار دارد؟

عراق

/ 0 نظر / 146 بازدید