درس هفتم تاریخ چهارم(اشکانیان)

درس هفتم تاریخ چهارم(اشکانیان)

هدف کلی:

آشنایی با حکومت اشکانیان

اهداف جزئی:

آشنایی با اقدامات سلوکیان در ایران.

آشنایی باچگونگی به وجود آمدن حکومت اشکانیان

آشنایی بااتفاقات رخ داده در ایران بعداز مرگ اسکندر

آشنایی با پایتخت ایران در زمان اشکانی وعلت انتخاب آن

آشنایی با علل جنگهای ایران وروم

آشنایی باچگونگی شکست روم توسط سورنا

آشنایی با تاثیرات حضرت عیسی بر مردم

آشنایی با چگونگی ضعیف شدن اشکانیان

آشنایی با مجلس مهستان ووظایف آن

 

مفاهیم اساسی

پارت:1 - طایفه ای از قبیل پرنی از قوم دهه از اقوام سکایی . این طایفه در شمال شرقی ایران در حدود خراسان اقامت گزیدند و پس از ضعف سلوکیان دولت اشکانیان را تشکیل دادند و همه ایران را به تصرف در آوردند . 2 - نام قدیم خراسان که محل سکونت طایفه پارت بود

 

اشک:سر سلسله و موسس خاندان اشکانی ( 248 - 250 ق . م . ) وی در سال 250 ق . م . ضد آنتیو خوس دوم پادشاه سلوکی ایران قیام کرد و دولت مقتدر و نیرومندی را تشکیل داد که تا 226 م . جانشینان او در ایران سلطنت کردند و بعدا پادشاهان این سلسله بمناسبت احترام او کلمه اشک را بر نام خود افزودند . مثلا اشک دوم اشک سوم ... آخرین پادشاه سلسله اشکانی اشک بیست و نهم اردوان پنجم است .

 

حکومت:  حکم‌دادن, فرمان‌دادن, فرمانروایی‌کردن

پایتخت:شهری که مرکز سلطنت یا دولت باشد. شهری‌که‌محل‌اقامت‌پادشاه‌یارئیس‌وهیئت‌است.

 

سورنا:سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم ارد اول ( قر . اول . ق م . ). وی از جهت نژاد و ثروت و شهرت پس از شاه رتبه اول را داشت و بسبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت که کمربند شاهی را بکمر بندد . سورنا ارد را بتخت نشانید و شهر سلوکیه را متصرف شد و اول کسی بود که بر دیوار شهر مذکور بر آمد وبا دست خود اشخاصی را که مقاومت میکردند بزیر افکند . وی در این هنگام بیش از 30 سال نداشت مع هذا بحزم و احتیاط و خردمندی شهره بود و بر اثر این صفات [ کراسوس ] سردار رومی را مغلوب کرد چه نخست جسارت و تکبر کراسوس و یاسی که بر اثر بدبختیها سورنا را دست داده بودباسانی ویرا در دامهایی افکند که سورنا برایش گسترده بود . با وجود این ارد بجای اینکه سورنا را پاداش نسک دهد بر او رشک برد و نابودش کرد.

 

بررسی  تصاویر

تصویر بالای  صفحه ی 96نقشه است که قلمرو اشکانیان را به رنگ نارنجی نشان می دهد و همچنین قلمرو ایران کنونی را.

تصویر پایین صفحه96 مجسمه مرد پارتی در موزه ایران باستان را نشان می دهد. دست راست مجسمه از بین رفته است.

تصویر صفحه 97 جنگ ایران و روم را نشان می دهد که در این جنگ سورنا سردار ایرانی کراسوس را شکست داد. مهارت پارت ها را نیز در اسب سواری و تیراندازی نشان می داد.

تصویر بالای صفحه 98 تاج بخشی یک شاه اشکانی به یک فرد را نشان می دهد. برای این که آن فرد فرمانروایی یک ولایت را بر عهده گیرد.

تصویر پایین صفحه 98 حضرت عیسی علیه السلام را با کودکان نشان می دهد و گویای این است که آن حضرت از ستم دیدگان و اسیران حمایت می کرد و با کودکان مهربان بود.

پاسخ پرسش ها

گفتگو در کلاس صفحه 95 : از آنجایی که سلوکیان سعی می کردند آداب و رسوم و خط و زبان یونانی را در ایران رواج دهند مردم ایران از آنها ناراحت و ناراضی بودند.

پرسش شماره یک (ص 99) : چون فرمانده پارت ها اشک بود به حکومتی که پارت ها به وجود آوردند اشکانیان می گویند.

پرسش شماره دو: سورنا سردار شجاع ایرانی بود که در جنگ با رومیان موفق شد کراسوس را شکست دهد.

پرسش شماره سه: مورد اول غلط و دومی صحیح می باشد.

پرسش شماره چهار: حضرت عیسی علیه السلام در سرزمین فلسطین به دنیا آمد.

/ 0 نظر / 36 بازدید