چگونه جهت های جغرافیایی را پیدا کنیم؟

هدف کلی درس:

اشنا شدن با چگونگی پیدا کردن جهت های جغرافیایی

هدف های جزیی:

اشنایی با پیدا کردن جهت های شمال ،جنوب،شرق،غرب

اشنایی با جهت طلوع و غروب خورشید

اشنایی با قطب شمال و جنوب

اشنایی با قطب نما

اشنایی با جهت های فرعی

کلمات کلیدی:

 قطب نما:

قُطب‌نما وسیله‌ای برای تعیین جهت و جهت یابی.

مغناطیس:

مغناطیس واژه‌ای است که برای نشان دادن پاسخ میکروسکوپی ماده به میدان مغناطیسی بکار می‌رود.

تحلیل تصاویر:

تصویر ص 17:یک فرد را نشان می دهد که طوری ایستاده که دست راست او به طرف خورشید است و رو به روی او شمال و پشت سر او جنوب و دست چپ او غرب را نشان می دهد.

تصویر ص 18:

این تصویر یک کره ی جغرافیایی است که قطب شمال و قطب جنوب و خط استوا را نشان می دهد.

تصویرپایین ص 18:

این تصویر کره ی زمین را نشان می دهد که در ان نیمکره شمالی ،جنوبی،قطب شمال و نصف النهار ها مشخص شده است.

تصویر ص 19:این تصویر یک قطب نما است.

فعالیت در کلاس:

بادبادک در مشرق گل قرار دارد.

ساعت در شمال شرق گل قرار دارد

کتاب در مغرب گل قرار دراد.

توپ در شمال غرب گل فرار دارد.

پروانه در جنوب غرب گل قرار دارد.

هزار  پا در شمال گل قرار دارد.

جوجه در جنوب شرق گل قرار دارد.

2-مسجد(شمال غرب)

هواپیما(مغرب)

جاده (جنوب غرب)

مدرسه(جنوب)

فیل(شمال شرق)

درختان(شرق)

کوه ها(جنوب شرق)

قطب شمال:

 به انتهای شمالی محوری گفته می‌شود که کره ی زمین به دور آن میچرخد و در اقیانوس منجمد شمالی واقع شده‌است.

 

 

/ 0 نظر / 138 بازدید