درس یک تاریخ چهارم (زندگی انسان در گذشته های دور)

درس یک تاریخ چهارم (زندگی انسان در گذشته های دور)

هدف کلی

آشنایی با زندگی انسان در گذشته های دور

اهداف جزئی

دانش آموز بتواند غذای مردم در گذشته راباغذاهای امروزی مقایسه کند.

دانش آموزبتواند مسکن مردم گذشته را با امروز مقایسه کند.

دانش آموز بتواند وسایل حمل ونقل در گذشته را با وسایل امروزی مقایسم کند.

دانش آموز بتواند وسایل ارتباطی گذشته را با وسایل ارتباطی امروز مقایسه کند.

دانش آموز بتواندلوازم خانه رادرگذشته بالوازم خانگی امروز مقایسه کند.

دانش آموزبامشکلات انسان درگذشته های دور آشنا شود.

دانش آموز بتواند نعمت های انسان در مقایسه با سایر جانداران رابر شمرد.

دانش آموزباچگونگی کشف آتش توسط انسان آشنا شود.

دانش آموز بااستفاده های آتش آشنا شود.

دانش آموز با فواید غارها آشنا شود.

دانش آموز بابخشی ازنعمت های خداوند آشناشود.

دانش آموز بتواندابزارهای شکار انسان های گذشته رانام ببرد.

دانش آموز بافواید جانوران بزرگ جثه برای انسان های گذشته آشنا شود.

مفاهیم اساسی

مسکن:  محل سکنی, خانه, مساکن جمع, آرامش دهنده, آرام‌کننده, آرام‌ده, چیزی‌که‌دردرا آرام‌کند

1 - تسکین دهنده آرام کننده 2 - دارویی که موجب آرامش و تخفیف آلام روحی یا جسمی شود . یا مسکن درد . دارویی که موجب تخفیف و از بین رفتن دردهای جسمانی شود ضد درد مسکن وجع .

 

غذا:آنچه خورده شود و قوام بدن بدانست خوردنی و نوشیدنی

دانشمند: دانا, عالم, دارای‌علم‌ودانش, دانشومندودانشی

غار:شکافی‌که‌درزیرزمین‌یااندرون‌کوه‌دراثرانحلال‌موادداخلی آن‌یاحرکات‌تحت‌الارضی‌بوجود آید 1 - سوراخی در کوه که مانند اطاق باشد مغار مغاره اشکفت

 

نیاز:  حاجت, میل‌وخواهش, عشق‌و آرزو, تحفه‌وهدیه

پیامبر:کسی‌که‌پیامی‌ازطرف‌کسی‌برای‌دیگری‌ببرد

آنکه واسط. ابلاغ ( کتبی یا شفاهی ) باشد رسول پیام آور. 2- قاصد پیک برید . 3- پیغمر پیغامبر وخشور نبی رسول : و درود بر پیامبر گزیده محمد مصطفی و بر اهل بیت و یاران وی

شکار:صید, اشکار, هرحیوانی‌راکه‌باتیربزنند, صیدشده

آتش:آنچه‌ازسوختن‌چیزی‌باحرارت وروشنی‌بوجود آید, ازعناصرچهارگانه , آذر, آتیش و آدیش‌هم‌گویند

بررسی تصاویر

تصاویر صفحه ی 70:مسکن انسانها را درشرایط مختلف،غذاهای مختلف،وسایل ارتباطی مختلف،وسایل حمل ونقل ولوازم خانگی رانشان میدهد.

تصویر بالای صفحه ی72 :طریقه ی ساختن ابزارهای شکاری توسط انسانهای گذشته رانشان میدهد.

تصویر پایین صفحه ی72 :شکار یک جانور بزرگ جثه توسط انسانهای گذشته رانشان میدهد.

تصویربالای صفحه ی 73 :استفاده ی انسانهای گذشته را از آتش نشان میدهد.

تصویر پایین صفحه ی 73 :نقاشی های روی دیوار غارها رانشان میدهد.

پاسخ پرسش ها:

گفت وگو در  کلاس صفحه ی72:زیرا حیوانات مانند انسانها دارای عقل وشعورنیستند بنابراین زندگی آنهاازابتداتاکنون تغییری نکرده است.

پرسش شماره ی1:مهمترین مشکلات انسانها درهزاران سال پیش فراهم کردن غذا بود.

پرسش شماره ی 2:نیروی عقل ودستهای توانا به انسانها کمک کردتابرسختی ها پیروز شوند.

پرسش شماره ی 3:انسان ازآتش برای گرم کردن خود،روشنایی وپختن غذاوساختن ظروف سفالی استفاده می کند.

پرسش شماره ی4:درگذشته های دور انسان برای درامان ماندن از حیوانات درنده،سردی وگرمی هواوداشتن یک سر پناه ومسکن به غارها پناه میبردند.

فعالیت در کلاس:از آنجاییکه انسان دارای عقل وفکرواختیار است وقادر است از آنها استفاده کند خداوند انسان را درقرآن اشرف مخلوقات،یعنی بالاترازسایرجانداران،میداند.

/ 0 نظر / 151 بازدید