درس 5:زندگی روستایی

 

هدف کلی:دانش آموزان با زندگی روستایی آشنا شوند.

اهداف جزیی:آشنایی با مشاغل مردم روستا

آشنایی با جمعیت روستا وروابط میان آنها

آشنایی با چگونگی مدارس روستایی

آشنایی با وظایف دانش آموزان روستا

آشنایی با خدمات جهاد سازندگی برای روستاییان

مفاهیم اساسی:

/ 0 نظر / 300 بازدید