# جغرافی_پنجم

درس 9 (ارمنستان)

مفاهیم اساسی: جمهوری:رژیم‌وطرزحکومت‌که‌بجای‌پادشاه‌یک‌تن‌ازطرف‌مردم, کشورانتخاب‌میشودبرای‌مدت‌معین‌ورئیس‌جمهورگوین ارمنستان:ناحیه ای در آسیای غربی از شمال به گرجستان از مشرق به بحر خزر از جنوب به دره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید