درس 14: قاره های جهان

 

هدف کلی :آشنایی با قاره های جهان

بررسی تصاویر :

تصویر صفحه 59:این نقشه دانش آموزان را با قاره و اقیانوس های جهان آشنا می کند.در این نقشه توجه دانش آموزان را باید با موقعیت و مکان های قاره ها و اقیانوس های جهان نسبت به یکدیگر جلب کرد.

مفاهیم اساسی:

/ 1 نظر / 38 بازدید
منم دیگه

[شکست]