درس 11: عراق(جغرافی پنجم)

درس 11: عراق(جغرافی پنجم)

هدف کلی:آشنایی با  کشورعراق

اهداف جزیی و رفتاری:

آشنایی با وضع طبیعی عراق

آشنایی با وضع انسانی عراق

آشنایی با وضع اقتصادی عراق

آشنایی با جلگه و خاک کشور عراق

شناخت رود های عراق

آشنایی با دین و زبان مردم عراق

آشنایی با پایتخت  و بندرعراق

آشنایی با محصولات مهم عراق

اصطلاحات:

جلگه:زمینی است صاف و هموار که در آن محل زمین چین خوردگی یافته یا آثار و عوامل خارجی چین خوردگیها را صاف و مسطح ساخته است .

آبرفت:  مواد ته نشسته از آبرودخانه ته نشست آب رودخانه

همسایه: 1 - دو یا چند کس که اطاق یا خان. آنان متصل یا نزدیک هم باشد 2-دو یا چند ناحیه ( ده شهر استان کشور) که مجاور یکدیگر باشند جمع : همسایگان :

شط:رود بزرگ که وارد دریا شود

پایتخت:شهری که مرکز سلطنت یا دولت باشد .شهری که پادشاه در آن سکونت دارد

بندر: جائی‌درکناردریاکه‌محل‌توقف‌وبارانداختن یا, بارگیری‌کشتی‌هاباشد, وهرشهری‌که‌کناردریاباشد

پالایشگاه: محل صافی کردن نفت و امثال آن تصفیه خانه

نخلستان: جایی‌که‌درخت‌خرمابسیارباشد. محلی که در آن نخل بسیارکاشته شده خرماستان نخل زار

روش تدریس :

برای تدریس این درس می تواننقشه ی عراق را روی زمین کشید  و مطالب مورد نظر را با نقشه توضیح داد.

تحلیل تصاویر

تصویر صفحه ی 46:نقشه ی عراق را نشان میدهد که رود های آن، شهر ها، پایتخت  کشور های همسایه  در آن نشان داده شده است.

تصویر صفحه ی 47:مرقد مطهر امام حسین  در شهر کربلا را نشان میدهد که جنبه ی زیارتی بودن این کشور را نشان میدهد.

تصویر صفحه ی 48:یک نخلستان خرما  را نشان میدهد که از محصولات مهم عراق است. و تصویر دیگر پالایشگاه نفت را نشان میدهد.

/ 1 نظر / 91 بازدید
الینا

ممنونم[دلقک][قلب][ماچ]